Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN betreffende online dossier HKZ-keurmerk ZZP’er in de zorg

Artikel 1. Definities.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende aanduidingen in de volgende betekenis gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud:

Deelnemer: De ZZP’er die gebruik maakt die gebruik maakt van het online dossier van HKZ-keurmerk ZZP’er in de zorg.
Bedenktijd: Wettelijke periode van 14 dagen waarbinnen een Deelnemer de koop van de Dienst kan herroepen.
Content: Alle werken, teksten, gegevens, informatie of andere materialen die door SoloPartners uitgegeven, medegedeeld of ter beschikking worden gesteld.
Dienst: Het online dossier HKZ-keurmerk ZZP’er in de zorg
IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten.
SoloPartners: statutair gevestigd te Oss (Ridderhof 67, 5341 HS). De verantwoordelijk rechtspersoon voor uitvoering van het online dossier HKZ-keurmerk ZZP’ers in de zorg.
Overeenkomst: De Overeenkomst betreffende de levering van het online dossier HKZ-keurmerk ZZP’er in de zorg tussen SoloPartners en Deelnemer met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden.
Partijen: SoloPartners en Deelnemer.
Schriftelijk: Berichtgeving op papier en via elektronische weg, zoals e-mail.
Website: De website hkzzzp.nl is eigendom van SoloPartners

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, de Overeenkomst, met uitsluiting van alle door Deelnemer gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden. Niettegenstaande het voorgaande, zullen deze Algemene Voorwaarden te allen tijde prevaleren indien ondanks het voorgaande toch (algemene) inkoop- of andere voorwaarden van Deelnemer van toepassing zijn.

2.2 In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen SoloPartners en Deelnemer, wordt Deelnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomst.

2.3 SoloPartners is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Deelnemer. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van de wijziging gesloten Overeenkomst.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand door ofwel schriftelijke aanvaarding door SoloPartners van een bestelling, inschrijving of opdracht van Deelnemer, ofwel ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen, ofwel door een aanmelding van Deelnemer via de website en bevestiging van die aanmelding door SoloPartners per e-mail aan Deelnemer.

3.2 Offertes en aanbiedingen van SoloPartners zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht. Indien een offerte of aanbieding van SoloPartners door Deelnemer wordt aanvaard, heeft SoloPartners het recht binnen twee werkdagen na kennisneming hiervan de offerte of aanbieding te herroepen.

Artikel 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 De door SoloPartners gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief administratie-, installatie-, transport- en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

4.2 In het geval Deelnemer de Dienst bestelt, dient betaling direct te geschieden op de wijze zoals in de online omgeving is vermeld.

4.3 Betaling van een factuur geschiedt middels een online betaal provider. SoloPartners heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor betaling van Deelnemer te verlangen.

4.4 Alle betalingen door Deelnemer aan SoloPartners worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Deelnemer.

4.5 De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Deelnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 exclusief BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente. Voor zover de Deelnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is Deelnemer naast de rente een vergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten.

4.6 Deelnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door SoloPartners.

4.7 SoloPartners mag de prijzen voor de Dienst  wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in.

Artikel 5 Leveringstermijnen

5.1 Alle door SoloPartners genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn geen fatale termijnen. SoloPartners spant zich er naar behoren voor in (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

5.2 SoloPartners is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een Overeenkomst op te schorten in het geval Deelnemer niet volledig en/of tijdig aan haar (betalings)verplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van opschorten komen voor rekening van Deelnemer.

Artikel 6 Uitsluiting bedenktijd en herroeping

6.1 De Dienst van SoloPartners vallen onder de wettelijke bepalingen van koop op afstand. Ingevolge die bepalingen heeft een Deelnemer een bedenktijd van 14 dagen en de mogelijkheid om binnen die periode alsnog af te zien van de Dienst tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt.

6.2 De Dienst van SoloPartners worden in de regel volledig geleverd en/of uitgevoerd binnen de bedenktijd en kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden.

6.3 Bij het plaatsen van een bestelling op de website https://hkzzzp.nl van SoloPartners dient de Deelnemer uitdrukkelijk akkoord te gaan met het uitvoeren van de Dienst voordat de in lid 1 genoemde bedenktijd is verstreken en dat wordt afgezien van de bedenktijd. De bedenktijd is daarmee niet meer van toepassing en Deelnemer kan geen beroep doen op de wettelijke regeling.

Artikel 7 Uitvoering Dienst

7.1 SoloPartners voert alle Dienst uit op basis van een inspanningsverbintenis.

Artikel 8 Persoonsgegevens

8.1 De mogelijkheid bestaat dat SoloPartners in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening gegevensbescherming van Deelnemer verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

8.2 Indien SoloPartners persoonsgegevens verwerkt, zal dit artikel gelden als bewerkersovereenkomst tussen SoloPartners en Deelnemer, waarbij Deelnemer wordt aangemerkt als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening gegevensbescherming (“AVG”) en SoloPartners als bewerker.

8.3 SoloPartners zal conform de AVG handelen en de persoonsgegevens die haar worden verstrekt adequaat beveiligen. SoloPartners zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze 4 maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Onder andere zullen deze maatregelen bestaan uit:

8.3.1 Fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur;

8.3.2 Het uitwerken van een beleidsdocument voor informatiebeveiliging;

8.3.3 Het toewijzen van verantwoordelijken voor beveiliging;

8.3.4 Het hanteren van toegangsbeveiliging (procedures om bevoegde werknemers toegang te geven tot de informatiesystemen- en Dienst);

8.3.5 Werknemers in hun arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplichten tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, waaronder in ieder geval begrepen de persoonsgegevens.

8.4 SoloPartners zal de persoonsgegevens gescheiden houden van andere informatie.

8.5 SoloPartners zal persoonsgegevens die zij verkrijgt van Deelnemer uitsluitend verwerken ten behoeve van het leveren van de Dienst. SoloPartners zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Deelnemer geen gebruik maken van de persoonsgegevens voor eigen doeleinden of doeleinden van derden.

8.6 Voor zover SoloPartners derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als SoloPartners.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle IE-Rechten die rusten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Dienst en op de Content, berusten uitsluitend bij SoloPartners en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.

9.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.

9.3 Het is Deelnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten in de Dienst en/of de (resultaten van de) te verwijderen of te wijzigen.

9.4 SoloPartners doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

9.5 In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de Dienst, en/of Content toekomen aan licentiegevers van SoloPartners, zal Deelnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Dienst te kunnen gebruiken. Indien Deelnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens SoloPartners toe.

9.6 In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door SoloPartners geleverde Dienst, en/of Content inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van SoloPartners een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt SoloPartners zo mogelijk zorg dat Deelnemer de ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid 5 of vrijwaringsverplichting van SoloPartners wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 SoloPartners is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of op een andere grond, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

10.2 De totale aansprakelijkheid van SoloPartners wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, daaronder nadrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Deelnemer overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan SoloPartners is betaald of betaald had moeten zijn voor de betreffende Dienst, waarbij bij duurOvereenkomst wordt uitgegaan van de betreffende Dienst voor drie (3) jaar. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van SoloPartners onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan één miljoen euro (€ 1.000.000,-). Voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor SoloPartners gelden ook ten aanzien van enige garanties en vrijwaringsverplichtingen van SoloPartners.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

10.3.1 redelijke kosten die Deelnemer heeft gemaakt om de prestatie van SoloPartners aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

10.3.2 redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; en

10.3.3 redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

10.4 Iedere aansprakelijkheid van SoloPartners voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade is geheel uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 12.3.

10.5 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van SoloPartners voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SoloPartners zelf.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Deelnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan SoloPartners een redelijke termijn tot herstel wordt geboden (ingebrekestelling). Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen drie (3) maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door Deelnemer ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt. 6

Artikel 11 Overmacht

11.1 Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, waaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van SoloPartners wordt onder meer verstaan:

11.1.1 Overmacht van SoloPartners;

11.1.2 Het niet naar behoren nakomen van verplichtingen die door de deelnemer aan SoloPartners zijn voorgeschreven;

11.1.3 Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door deelnemer aan SoloPartners is voorgeschreven;

11.1.4 Overheidsmaatregelen;

11.1.5 Elektriciteitsstoring; 11.1.6 Storing van internet, datanetwerk of telecommunicatiefacaliteiten;

11.1.7 Oorlog;

11.1.8 Algemene vervoersproblemen.

11.2 Indien een overmacht situatie langer dan 60 dagen duurt, heeft ieder der Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12 Diversen

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en al het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Geschillen tussen SoloPartners en Deelnemer worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch.

12.3 In het geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. SoloPartners zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

12.4 SoloPartners is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

12.5 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Deelnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij SoloPartners hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. SoloPartners zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

12.6 SoloPartners kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Deelnemer.

12.7 Indien SoloPartners op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen 7 afstand van dat recht of die bevoegdheid in.

Artikel 13 Garanties

13.1 SoloPartners garandeert niet dat het online dossier HKZ-keurmerk ZZP’er in de zorg vrij is van gebreken en zonder onderbrekingen zullen werken. SoloPartners geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

13.2 SoloPartners is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van Deelnemer of van derden. SoloPartners is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.

13.3 Deelnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door SoloPartners verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om online dossier HKZ-keurmerk ZZP’er in de zorg te kunnen gebruiken.